Algemene voorwaarden

A1-Signs B.V. voor verkoop en levering van zaken, versie 2021 / KvK 81967640. 

Artikel 1. Inleidende bepalingen. 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de (offertes tot) overeenkomsten, waarbij A1-Signs B.V. hierna ook te noemen: “verkoper”, zaken ontwerpt, verkoopt en levert, eventueel met installatie of montage, aan een klant, hierna ook te noemen: “koper”. 
 2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden en/of andere voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 
 3. Verkoper is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst zonder voorafgaande toestemming van koper over te dragen, onverminderd het bepaalde in artikel 15 lid 3. 
 4. Verkoper is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten plaatsvinden. 
 5. Op een overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. 

Artikel 2. Offertes. 

 1. Offertes vervallen uiterlijk 30 dagen na de datum van de offerte. 
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door verkoper afgegeven prijzen:
  in Euro;
  exclusief BTW;
  op basis van door verkoper gehanteerde minimum hoeveelheden;
  exclusief transportkosten;
  exclusief instel- /opstartkosten
  af fabriek. 
 3. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. 
 4. Verkoper heeft het recht alle prijsverhogende factoren die zijn ontstaan na een aanbod c.q. de totstandkoming van een overeenkomst, aan koper te berekenen. Indien de prijsstijging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaats vindt en meer dan 10% bedraagt, heeft koper het recht de overeenkomst te ontbinden. 
 5. Het enkel uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortelijke mededeling verplicht de verkoper niet tot het sluiten van een overeenkomst met de koper. 
 6. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn al onze offertes/aanbiedingen en opgegeven levertijden vrijblijvend en approximatief. 
 7. Bij het uitblijven van de opdracht na de gevraagde offerte kunnen de kosten van calculatie in rekening worden gebracht indien dit is overeengekomen 

Artikel 3: Annulering 

Indien de koper de gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan verkoper alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte onkosten (kosten van voorbereiding, opslag, provisie e.d.) te vergoeden en, indien verkoper dit wenst, de voor de uitvoering van deze order bestemde materialen voor zijn rekening te nemen tegen de door verkoper in zijn calculatie opgenomen prijzen; alles onverminderd het recht van verkoper op vergoeding wegens winstderving, en overige uit de annulering voortvloeiende schade. 

Artikel 4: Prijswijzigingen 

 1. De verkoper is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen, of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, stijging van loonkosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijk e wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn. 
 2. Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke schetsen, tekening of modellen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door koper aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door koper die verkoper tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en producten zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs. 
 3. Verkoper is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen respectievelijk gehouden de prijs te verlagen indien de koper wijziging in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt, daaronder begrepen correcties of gewijzigde instructies na de ontvangst van werktekeningen, modellen en van druk- en andere proeven. Verkoper zal binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door hem te verrichten prestatie niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt. 

Artikel 5. Betalingen. 

 1. Tenzij anders overeengekomen vinden alle leveringen plaats op rekening. 
 2. Voor factuurleveringen kan verkoper een vergoeding voor administratiekosten in rekening brengen van Euro 15,00 
 3. Betalingen dienen, zonder enige aftrek of verrekening, overeenkomstig de overeengekomen betalingswijze en/of het overeengekomen betalingsschema, binnen 15 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Eventuele reclames tegen de factuur, die eveneens binnen de genoemde termijn dienen te worden ingediend, schorten de betalingsverplichting niet op, evenmin als k lachten over de geleverde prestatie. 
 4. Door koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de koper, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 
 5. Indien koper niet tijdig betaalt, is hij van rechtswege in verzuim met ingang van de dag na de vervaldatum, zonder dat ingebrekestelling door verkoper vereist is. Koper is alsdan vanaf de dag van verzuim over het openstaande bedrag een rente van 1% per maand, of de wettelijke rente, indien deze hoger is, verschuldigd als mede een redelijk e vergoeding ter zake van (buitengerechtelijke) administratie en incassokosten, vermeerderd met omzetbelasting, met een minimum van 15% van de hoofdsom, zulk s met een minimum van Euro 150,00 onverminderd het recht van verkoper op vergoeding van schade en gerechtelijke kosten. 
 6. Bij orderbedragen boven de Euro 2.500,00 kan de verkoper een aanbetaling vragen van maximaal 50% van het aankoopbedrag. Ingeval van aanbetaling wordt pas na ontvangst van de aanbetaling gestart met de werkzaamheden en/of productie. 
 7. Koper is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerste verzoek van de verkoper zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan de verkoper te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat verkoper daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van verkoper tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden. 
 8. Verkoper is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van minimaal 2% in rekening te brengen. Deze toeslag mag worden afgetrokken van het factuurbedrag, indien het factuurbedrag binnen 15 dagen na factuurdatum wordt betaald. 
 9. Indien de verkoper kredietbeperkingstoeslag in rekening brengt, is de wettelijke rente verschuldigd vanaf 16 dagen na factuurdatum. 
 10. Wanneer opdrachten worden verstrekt voor rekening van derden, blijft de koper aansprakelijk voor de voldoening van vorderingen. 

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud. 

 1. De eigendom van alle door verkoper aan koper afgeleverde zaken blijft bij verkoper zolang koper de vorderingen van verkoper niet heeft voldaan uit hoofde van: de overeenkomst of gelijksoortige overeenkomsten, met inbegrip van de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden, alsmede uit hoofde van: tekortschieten in de nakoming van zodanige verbintenissen, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, rente en kosten. 
 2. Koper verplicht zich om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zak en te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, diefstal en waterschade. 
 3. Koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan verkoper dan wel aan een door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin verkoper haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van verkoper zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen. 
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zak en dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht verkoper zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. 
 5. Verkoper heeft het recht naast of in plaats van het eigendomsvoorbehoud te verlangen dat koper vooruit betaalt, contant betaalt bij aflevering dan wel zekerheid voor de betaling stelt. 

Artikel 7. Levering. 

 1. De overeengekomen levertijd is niet een fatale termijn. Indien overschrijding van een termijn dreigt, zal verkoper koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte s tellen. 
 2. De binding van de verkoper aan een overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt indien de koper wijziging in de specificaties van het werk wenst of het bepaalde in Artik el 8 lid1 van deze voorwaarden niet nakomt, tenzij de geringe betekenis van de wijziging of het geringe oponthoud de verkoper in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door hem planmatig in de tijd vastgestelde inzet van productiecapaciteit. 
 3. De koper is bij de uitvoering van de overeenkomst door de verkoper, gehouden al datgene te doen, dat redelijk erwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door de verkoper mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het onverwijld beantwoorden van vragen van de verkoper, het voorkomen van gebrekkige toeleveringen als bedoeld in Artikel 4 lid 2 en door inachtneming van het bepaalde Artikel 8 lid 1en Artikel 13 lid 1 en 2 van deze leveringsvoorwaarden. 
 4. Bij niet-naleving door de koper van het in het vorige lid van dit artikel en Artikel 5 lid 6 bepaalde, is een overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer bindend en is koper in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door verkoper nodig is. Verkoper is dan, onverlet de hem krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat koper dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal de verkoper de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren. 
 5. Levering geschiedt af fabriek. 
 6. Indien door verkoper een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheid van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrek te monster, model of voorbeeld. 
 7. Koper is verplicht het gekochte af te nemen op het moment dat dit bij hem wordt bezorgd dan wel aan hem ter beschikking wordt gesteld. Indien verkoper als gevolg van aan koper toerekenbare oorzaken niet in staat is tot aflevering, zal het verkochte worden opgeslagen voor rekening en risico van koper. Koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten en kosten van herhaalde levering, verschuldigd zijn. 
 8. Het is verkoper toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is verkoper bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren. 
 9. Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is verkoper er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt. Dit geldt niet indien vóór het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt onder overlegging van alle benodigde gegevens en specificaties en deze zijn overeengekomen. Alle andere technische eisen die door koper aan de te leveren zak en worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen eveneens vóór het sluiten van de koopovereenkomst door koper te worden gemeld en te worden overeengekomen. 
 10. Koper dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, zoals:
  • of de juiste zaken zijn geleverd;
  • of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid en het aantal)
  • overeenstemmen met hetgeen overeengekomen;
  • of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden. De koper dient bedoeld onderzoek te doen binnen 8 dagen na aflevering en de verkoper binnen diezelfde termijn in kennis te stellen zodra hem het tegendeel blijkt. 
 11. De prestatie van de verkoper geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien koper het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerk t, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerk en of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de koper het bepaalde in het voorgaande lid van dit artikel in acht heeft genomen. 
 12. Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de koper, tenzij Franco levering is overeengekomen. De koper draagt steeds het risico tijdens het vervoer. Onder vervoer wordt mede begrepen transmissie van data door middel van het telefoonnet en elke daarmee vergelijke verzending met behulp van enig technisch middel. Het aannemen van zaken van de verkoper door de vervoerder, geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt. 
 13. Verkoper is niet belast met het opslaan of overslaan van de te leveren zaken, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien opslag of overslag plaatsvindt, geschiedt dit voor rekening en risico van de koper. 
 14. Bij Franco levering wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd, tenzij vooruit anders is overeengekomen. Bij elke andere wijze van verzending komen de meerdere kosten ten laste van de koper. 
 15. Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van de verkoper, tenzij door schuld veroorzaakt. 

Artikel 8: Proeven 

 1. De koper is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van de verkoper ontvangen proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te controleren en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan verkoper terug te zenden. 
 2. Goedkeuring van de proeven door de koper geldt als erkenning dat de verkoper de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd. 
 3. De verkoper is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de koper goedgekeurde of gecorrigeerde proeven. 
 4. Elke op verzoek van de koper vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen. 
 5. De verkoper is verantwoordelijk noch voor de gevolgen van fouten in modellen of materialen of informatiedragers , die door de koper zijn verstrekt, noch voor de gevolgen van moeilijk heden, optredende bij gebruik, be- of verwerking van het door hem (verkoper) overeenkomstig de door koper goedgekeurde proef of proeven geleverde. 

Artikel 9: Afwijkingen 

 1. De door verkoper geleverde zaken mogen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de orderbevestiging, een afwijking in de maatvoering hebben van maximaal plus of min twee procent van de op de offerte c.q. orderbevestiging vermelde maatvoeringen. Een afwijking van de geleverde zaken binnen de genoemde afwijkingstoleranties geeft koper geen recht de gekochte zaken niet te aanvaarden, noch aanspraak te maken op schadevergoeding, dan wel vervanging van de geleverde zaken. 
 2. Afwijkingen tussen het geleverde werk en het oorspronkelijke ontwerp, tekening, of model respectievelijk de druk- of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn. 
 3. Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steek proef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft. 
 4. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn. 
 5. Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan de volgende percentages:
  • Oplage tot 1000 stuks: 10%
  • Oplage van 1000 stuks en meer: 5% 
 6. Door koper kan geen beroep worden gedaan op geringe maatverschillen die het gevolg kunnen zijn van krimpen of trekken van de te gebruiken materialen. 

Artikel 10: Auteursrechten etc. 

 1. De koper garandeert verkoper, dat door de nakoming van een overeenkomst en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van de koper ontvangen zaken zoals modellen, tekeningen, fotografische opnamen, afbeeldingen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale, of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van de industriële eigendom dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. De koper vrijwaart de verkoper zowel in- als buiten rechte voor alle aanspraken en voor alle gevolgen, zowel financiële als auteursrechtelijke die derden krachtens een bedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken, voortvloeiende uit de verveelvoudiging of reproductie van de door de koper daartoe ter beschikking gestelde objecten. 
 2. Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is de verkoper bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komst vast te staan dat de verkoper door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal de verkoper de order alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren. 
 3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft de verkoper steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door hem bij nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken zoals, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld. 
 4. De door de verkoper volgens zijn vormgeving te leveren of geleverde zaken zoals kopij, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen,, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen, evenmin als een tot het wezenlijke van die vormgeving behorend gedeelte daarvan, mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor de verkoper bestaat, niet zonder diens schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd. 
 5. De koper verkrijgt na levering door de verkoper het niet-exclusief recht tot gebruik van de door de verkoper in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken in de zin van de Auteurswet 1912 of van werken in de zin van lid 4 van dit artikel. Het bedoelde recht tot gebruik is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde zaken en houdt met name niet in het gebruik tot verveelvoudiging van deze zaken in het kader van enig productieproces . 

Artikel 11: Eigendom productiemiddelen etc. 

 1. Alle door de verkoper vervaardigde zaken zoals productiemiddelen en hulpmiddelen en met name, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, films, blijven het eigendom van de verkoper, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of de factuur zijn vermeld. 
 2. De verkoper is niet gehouden de in lid 1 bedoelde zaken aan de koper af te geven. 
 3. De verkoper is niet gehouden de in het eerste lid van dit artikel bedoelde zaken voor de koper te bewaren. Indien de verkoper en de koper overeenkomen dat deze zak en door de verkoper zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste een jaar en zonder dat de verkoper instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik. 
 4. Informatiedragers kunnen desgewenst en indien schriftelijk overeengekomen, meegeleverd worden. 

Artikel 12: Eigendom koper, pandrecht 

 1. De verkoper zal de door de koper in het kader van de nakoming van de overeenkomst aan hem toevertrouwde zaken bewaren met de zorg van een goed bewaarder. 
 2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, draagt de koper tijdens de bewaring alle risico’s ten aanzien van de in lid 1 bedoelde zak en. De koper dient desgewenst zelf de verzekering voor dit risico af te sluiten. 
 3. De koper is gehouden er voor zorg te dragen, dat er voorafgaande aan de verstrekking aan de verkoper van kopij, een tekening, ontwerp, een fotografische opname of een informatiedrager, een duplicaat van deze zaken wordt gemaakt. De koper dient deze onder zich te houden voor het geval de afgegeven zak en tijdens de bewaring door de verkoper worden verloren of wegens beschadiging onbruikbaar worden. In dat geval dient de koper de verkoper op verzoek tegen vergoeding van materiaalkosten een nieuw exemplaar te verstrekken. 
 4. De koper verleent de verkoper pandrecht op alle zaken die in het kader van de nakoming van de overeenkomst met de verkoper door hem in de macht van de verkoper worden gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de koper in welke hoedanigheid en uit welk e hoofde ook aan de verkoper verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder inbegrepen. 

Artikel 13: Door de koper aangeleverde materialen en producten 

 1. Indien de koper met de verkoper is overeengekomen dat de koper materiaal of producten ter bedrukking of ter verwerking zal aanleveren, dient hij zorg te dragen voor een tijdige en deugdelijke aanlevering. De koper zal hiertoe instructies van de verkoper vragen. 
 2. De koper is gehouden naast het voor de overeengekomen prestatie benodigde materiaal of de daarvoor benodigde producten, tevens een voor de desbetreffende bewerking redelijke hoeveelheid voor proeven, e.d. te leveren. De koper zal hiertoe de opgave van de verkoper vragen. De koper staat er voor in, dat de verkoper een voldoende hoeveelheid zal ontvangen. De bevestiging van ontvangst van het materiaal of de producten door de verkoper houdt niet in de erkenning dat een voldoende of de op de vervoersdocumenten vermelde hoeveelheid is ontvangen. 
 3. De verkoper is niet gehouden de van de koper ontvangen zaken voorafgaande aan de bedrukking of bewerking, op de geschiktheid hiertoe te onderzoeken. 
 4. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het te kort schieten in de nakoming van de overeenkomst als dat zijn oorzaak vindt in buitengewone of in redelijkheid voor de verkoper onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de door de koper aangeleverde materialen of producten en evenmin als dat een gevolg is van afwijkingen tussen het aanvankelijk aan de verkoper getoonde monster en het later door de koper voor de oplage aangeleverde materiaal of producten. 
 5. De verkoper staat niet in voor eigenschappen als houdbaarheid, hechting, glans, kleur, licht- of kleurechtheid of slijtvastheid indien de koper niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van de door hem aangeleverde materialen of producten en niet deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen. 
 6. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kan de verkoper noch aansprakelijk worden gesteld voor het loslaten, kleven, smetten, veranderen van glans of kleur, noch voor het beschadigen van de door hem van de koper ontvangen en door hem te bedrukken of te bewerken materiaal en producten als deze een voorbewerking hebben ondergaan zoals door het aanbrengen van lak, vernis e.d. 

Artikel 14. Garantie. 

 1. Garantieaanspraken, die niet binnen 8 dagen na aflevering van zaken dan wel na het (behoren te) ontdekken van een gebrek, bij verkoper zijn gemeld, behoeven door verkoper niet in behandeling te worden genomen. 
 2. De garantieperiode bedraagt één jaar na aflevering. Indien tijdens de garantieperiode een afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, zal verkoper, naar haar beoordeling, binnen een redelijke termijn zorg dragen voor aflevering van het ontbrekende, herstel of vervanging dan wel een schade-uitkering doen ter grootte van de waarde van de zaak op het moment van ter beschikkingstelling aan verkoper. Indien een zaak wordt vervangen, is koper voor elk jaar dat hij de zaak naar behoren heeft kunnen gebruiken, een bedrag verschuldigd ter grootte van 10% van de koopprijs. 
 3. De garantie geldt uitsluitend ten aanzien van materiaal-, constructie- en fabricagefouten. 
 4. De garantie geldt niet ingeval van een verkeerde of onzorgvuldige behandeling, aangebrachte veranderingen of verrichte reparaties, een niet met het doel overeenkomend gebruik, slijtage, corrosie, oxidatie of een andere geleidelijke aantasting, of andere niet aan verkoper toe te rekenen invloeden. 
 5. Indien de garantie een zaak betreft, die door een derde is geproduceerd, is de garantie beperkt tot de garantie die door de betreffende producent voor dat product (aan verkoper) wordt gegeven. 

Artikel 15. Opschorting, eindigen en overmacht. 

 1. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan verkoper zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is verkoper bevoegd de overeenkomst te ontbinden. 
 2. In de volgende gevallen is verkoper bevoegd, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of deze te ontbinden, onverminderd het recht op vergoeding van de schade, die het gevolg is van de niet nakoming, de opschorting of de ontbinding, terwijl tevens elke vordering, die verkoper ten laste van koper heeft, dadelijk opeisbaar is :
  a. Indien na het sluiten van de overeenkomst aan verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  b. Indien de koper verplicht is zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;
  c. Indien koper niet (tijdig) voldoet aan enige verplichting;
  d. Bij faillissement en (voorlopige) surseance van betaling van koper of toepassing van de wettelijke schuldsanering op hem. 
 3. Indien koper op redelijke gronden niet instemt met een overdracht, genoemd in artikel 1 lid 3, kan hij de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, steeds ontbinden. 
 4. Als overmacht van verkoper worden beschouwd alle omstandigheden, die een normale uitvoering van de overeenkomst verhinderen, zoals oorlogsomstandigheden, brand en andere vernietigingen, bedrijfsstoornissen in iedere vorm, stakingen, overheidsmaatregelen, transportbelemmeringen, het door derden van wie verkoper voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is, niet (tijdig) nakomen van hun verplichtingen jegens verkoper, e.d.. 
 5. Verkoper kan zich ook op overmacht beroepen, die intreedt nadat verkoper haar verplichtingen had moeten nakomen. 
 6. Koper is ingeval van overmacht van verkoper niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst, tenzij de overmacht toestand twee maanden heeft geduurd. 
 7. Indien verkoper bij het intreden van haar overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds gepresteerde c.q. te presteren gedeelte in rekening te brengen. 

Artikel 16. Aansprakelijkheid. 

 1. Gevallen van schade die niet binnen 8 dagen nadat de schade is ontstaan bij verkoper zijn gemeld, behoeven door verkoper niet in behandeling te worden genomen. 
 2. Verkoper is aansprakelijk voor door koper geleden schade voor zover die een rechtstreeks gevolg is van een verkoper binnen de garantieperiode toerekenbare tekortkoming. Zo aanvaardt verkoper geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan tijdens montage door verkoper van de verkochte zaken, ten gevolge van de staat van onderhoud of de constructie van het pand van koper, waarop of waaraan de zaken worden gemonteerd. 
 3. Evenwel is verkoper niet aansprakelijk voor schade die aan in eigendom van koper of derden toebehorende zaken of aan personen wordt toegebracht, voor bedrijfsschade en (andere) indirecte schade. 
 4. De aansprakelijkheid van verkoper is bovendien beperk t tot het bedrag van de door de assuradeur van verkoper in een onderhavig geval te verstrekken uitkering. 
 5. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van verkoper beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 
 6. De uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid gelden eveneens ten aanzien van personeel van verkoper en (personeel van) ter zake van de verkoop ingeschakelde derden en gelden niet ingeval van opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper of diens leidinggevende personen. 

Artikel 17. Slotbepalingen. 

 1. 1. Deze voorwaarden kunnen worden aangehaald als: “Algemene voorwaarden van A1-Signs B.V. voor verkoop en levering van zaken, versie 2021. 
 2. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden en/of de koopovereenkomst nietig zijn c.q. worden vernietigd, blijven de overige bepalingen zoveel mogelijk van kracht en zullen de eerstbedoelde bepalingen door verkoper worden vervangen door nieuwe, waarvan de strekking zoveel mogelijk overeenkomt met de oorspronkelijke bepalingen.